ÜYELİK KOŞULLARI

Birlik sözleşmesinin öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek kişi bu birliğe üye olma hakkına sahiptir. Türk Kadın Akademisyenler Birliğinin dört çeşit üyesi vardır.

 1. Asil Üye
 2. Onursal Üye
 3. Yabancı Üye
 4. Fahri Üye

Asil Üyeler:

Birliğin amaç, hedef ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden Üniversitelerdeki Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Uzman ve Okutman olarak çalışanlar bu Birliğe Asıl Üye olma hakkına sahiptirler.

Birliğin kurucuları ile yönetim kurulunca üyeliği kabul edilenler asil üyedirler. Asil Üyeler; üyelik koşullarını yerine getirdikleri sürece toplantılara katılabilirler, genel kurullarda seçme ve seçilme, her türlü toplantılarda oy kullanma hakkına sahiptirler

Onursal Üye:

Birliğimizin amacının gerçekleşmesine katkıda bulunanlar ile Türk biliminde çalışmaları ve araştırmaları ile öne çıkmış kişiler Genel Kurul kararı ile Onursal üye yapılabilirler. Onursal Üyeler toplantılara dinleyici olarak katılabilirler, genel kurullarda seçme-seçilme, oy kullanma hakları yoktur.

Yabancı Üye:

Türk akademi dünyasına yaptığı çalışmalar ile katkıda bulunan yabancı uyruklu gerçek kişiler Yabancı üye olabilirler. Birliğin iki çeşit yabancı üyeliği bulunmaktadır. 1. Yabancı Asil Üye, 2. Yabancı Onursal Üye.

Yabancı Asıl Üyeler için; Türk vatandaşlarında aranan koşullar yabancı üyeler için de geçerlidir. Bu koşulların yanı sıra bu kişinin Türkiye’de ikametgâh etme hakkına sahip olması gereklidir. Bu koşullara sahip yabancı uyruklu kişilerin başvurmaları ve Birlik Yönetim Kurulunun uygun görmesi üzerine Asil üye olabilirler. Yabancı Asil Üyeler üyelik koşullarını yerine getirdikleri sürece seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.

Yabancı Onursal Üyeler için, Asil üye şartı aranmaz. Yabancı Onursal Üyeler toplantılara dinleyici olarak katılabilirler; genel kurullarda seçme, seçilme ve oy verme hakları yoktur.  

Fahri Üye:

Birliğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim kurulu kararı ile Fahri üye olabilirler. Fahri üyeler toplantılara dinleyici olarak katılabilirler, genel kurullarda seçme, seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.

Üyelik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Birlik asil üyesi olmak isteyenler Birlik Sözleşme Hükümlerini kabul ettiklerini, üyelik koşullarını yerine getirdiklerini, Asıl Üyelik için üyelik aidatlarını ödemeyi kabul ettiklerini beyan eden “Üyelik Başvuru Formunu” doldurup, Birlik Yönetim Kuruluna iletirler. Birlik yönetim kurulu en çok otuz (30) gün içerisinde üyeliğin kabul veya reddi şeklinde karara bağlar ve sonuç (yazı, e-posta, SMS yolu ile) başvuru sahibine bildirilir.

Üye Olmak

Üyelik başvurusu kabul edilen üye, üyelik aidatını ödemesi sonrasında Birlik üyeliği hakkını kazanır, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Birlik üyelik hakkını kazananlara; Birlik Üyelik numarası ile Birlik Başkanı’nın imzası bulunan “Birlik Kimliği” verilir.

Üyelikten Çıkma

Her üye istemesi halinde, isteğini şahsi ve vekâleten yazılı olarak bildirmek kaydıyla, birlikten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi birlik genel merkezine ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin birliğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Birlik üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 • Birlik tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Birlik manevi şahsiyetini kötüye kullanmak,
 • Birliğe karşı husumet tavır almak,
 • Birlik organlarındaki görevi kötüye kullanmak,
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 • Yazılı ikaza rağmen yıllık üyelik aidatını üç kez ödememek,
 • Birlik organlarınca verilen kararlara uymamak,
 • Genel kurula mazeretsiz 3 defa katılmamak,
 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
  • Üyenin vefat etmiş olması,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Birlikten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve ödediği üyelik aidatı üzerinde hak iddia edemez. Çıkarılma kararına haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek yönetim kuruluna 30 gün içerisinde itiraz hakkı vardır, ayrıca çıkarılma işlemi ertesindeki ilk genel kurulda itiraz hakkı da bulunur.

Üyelik Hakları

Birlik üyeleri eşit hakka sahiptir. Eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeple ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılmaz. Her üyenin Birliğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir (1) oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyeler ile İletişim

Birliğin üyeler ile iletişimi elektronik ortamda yapılır. Üyelerin üyelik başvurusunda beyan ettikleri iletişim bilgileri (e-mail adresleri ve GSM numaraları) oluşturulacak veri tabanı aracılığı ile haberleşme için kullanılır. İletişim bilgilerinin güncellemesi üyelerin sorumluluğundadır. Ayrıca Birlik web sayfasında ve diğer sosyal medya imkânları ile yapılan duyurular; üyelere bildirimi yapılmış olarak kabul edilir. Duyuruların takibindeki sorumluluk Birlik üyelerine aittir.  

Üyelik Ücreti

Üyelerimiz Birlik yönetim kurulunun her yıl belirlediği yıllık aidat ücreti ödemekle yükümlüdür.

Başa dön